How to change the world in two words: S.T.A.R.T. N.O.W. 1. START – Serve. Thank. Ask. Receive. Trust. 2. NOW – No Opportunity Wasted

How to change the world in two words: S.T.A.R.T. N.O.W. 1. START – Serve. Thank. Ask. Receive. Trust. 2. NOW – No Opportunity Wasted


Similar Richie Norton quotes:


Other Entrepreneurship :