if you begin, you win.

if you begin, you win.


Similar Richie Norton quotes:


Other Entrepreneurship :