It’s called entrepreneurSHIP, not entrepreneurSIT. Don’t wait. Just ship.

It’s called entrepreneurSHIP, not entrepreneurSIT. Don’t wait. Just ship.


Similar Richie Norton quotes:


Other Entrepreneurship :