Entrepreneurs are those who transform society through the power of their ideas.

Entrepreneurs are those who transform society through the power of their ideas.


Similar Abdul Malik Omar quotes:


Other Entrepreneurship :