Big things start small.

Big things start small.


Similar Jeff Bezos quotes:


Other Entrepreneurship :