Entrepreneurship is a responsibility rather than a profession.

Entrepreneurship is a responsibility rather than a profession.


Similar Ameya Agrawal quotes:


Other Entrepreneurship :